Prace nad płacą wystarczającą na utrzymanie w Irlandii

Prace nad płacą wystarczającą na utrzymanie w Irlandii

Rząd oficjalnie upoważnił Komisję ds. Niskich Płac do zbadania, w jaki sposób Irlandia może wprowadzić pensję wystarczającą na utrzymanie. Ma ona złożyć sprawozdanie w drugiej połowie tego roku.

W zeszłorocznym programie rządowym zobowiązano się do zmiany minimalnych wynagrodzeń. Obecną krajową płacę minimalną w wysokości 10,20 EUR za godzinę miałaby zastąpić płaca wystarczająca na utrzymanie w wysokości 12,30 EUR.

Zakres uprawnień Komisji zatwierdzony wczoraj przez Radę Ministrów pozwoli jej zbadać czynniki, w tym porównania międzynarodowe, wpływ na koszty pracy, opiekę społeczną i podatki, a także możliwość stosowania zmiennych stawek regionalnych.

Tánaiste Leo Varadkar przyznał, że Komisja ds. Niskich wynagrodzeń wykonała już pewne wstępne prace, ale powiedział, że uzgodniony zakres uprawnień umożliwi jej formalne rozpoczęcie badań.

Powiedział, że pandemia zmusiła społeczeństwo do ponownego rozważenia wartości przypisywanej pracy pracowników pierwszej linii lub podstawowych pracowników oraz wynagrodzenia, jakie powinni otrzymać za tę pracę.

„Jednym z następstw pandemii musi być bardziej inkluzywne społeczeństwo, które lepiej wynagradza pracę i przedsiębiorczość. To oznacza lepsze warunki dla pracowników o niższych wynagrodzeniach. Ważną częścią tego jest przejście na pensję wystarczającą na utrzymanie”.

Premier Varadkar przyznał jednak, że należy uwzględnić jej wpływ na biznes.

„Oczywiście, robiąc to, musimy zdać sobie sprawę z tego, że wiele firm jest zamkniętych i teraz przynoszą straty. Musimy to robić w sposób, który nieskutkuje utratą miejsc pracy ani nie powoduje skrócenia czasu pracy oraz produktywności.”

Płaca wystarczająca na utrzymanie jest definiowana jako „minimalny dochód niezbędny dla samotnego dorosłego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, bez osób na utrzymaniu, aby zaspokoić jego podstawowe potrzeby i zapewnić minimalny akceptowalny standard życia”.

Uprawnienia Komisji ds. Niskich wynagrodzeń pozwalają jej na rozważenie politycznych, społecznych i ekonomicznych implikacji przejścia na płace wystarczającą na utrzymanie w Irlandii. Ma ona również opracować tryb w jakim mogłoby to nastąpić.

Jego podejście obejmie badanie międzynarodowych dowodów dotyczących płacy wystarczającej na utrzymanie, różnych metod obliczania i implikacji politycznych.

Zbadane zostaną takie cele, jak „… zapewnienie społecznie akceptowalnego poziomu życia przy jednoczesnej ochronie zatrudnienia”.

Przy obliczaniu odpowiedniej płacy wystarczającej na utrzymanie należy wziąć pod uwagę wiek pracownika oraz to, czy należy stosować różne stawki regionalne – takie jak „stawka dublińska”.

Ocenione konsekwencje polityczne obejmują wpływ płacy wystarczającej na utrzymanie na takie kwestie, jak zatrudnienie, przepracowane godziny, ceny konsumpcyjne i ubóstwo pracujących.

Komisja jest również odpowiedzialna za ocenę, w jaki sposób płaca wystarczająca na utrzymanie wpłynęłaby na koszty pracy „… i koszty całkowite na poziomie całej gospodarki i w różnych sektorach”.

Inne kwestie, które należy zbadać, obejmują możliwe interakcje ze stawkami podatkowymi, składkami na ubezpieczenie społeczne, polityką zdrowotną, edukacyjną i mieszkaniową – wraz z ramami czasowymi przejścia oraz tym, czy powinno ono mieć charakter ustawowy.

Rozważy „… czy należy przewidzieć możliwość spowolnienia / wstrzymania wzrostu płac w czasie recesji i przyspieszenia ich podczas ekspansji, tak aby cel mógł zostać osiągnięty w cyklu koniunkturalnym”.

Powinien także oceniać ewentualny „zniekształcający” wpływ międzynarodowych przedsiębiorstw na medianę wynagrodzeń w Irlandii w porównaniu z innymi krajami.

Zakres uprawnień pozwala również Komisji ds. Niskich Płac na rozważenie wpływu Covid-19 na zbiory danych, na których opiera się badanie, oraz czy może to doprowadzić do „sztucznego wypaczenia” wyniku.

Źródło: RTE